زیر علم کودتای 22 خرداد این بچه حزب الهی ها چماق می زنند!

این بچه حزب الهی ها که در فیلم می بینید،
همان چماقداران خیابانی، لباس شخصی ها،
اعضای سپاه فدائی ولایت و نواده های
همانهائی هستند که در مجلس پشت میکرفن جمع
شدند و علیه موسوی و کروبی و خاتمی عربده
کشیدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!