ما بجای از بین بردن مشګلها با هم ګلاویزیم ولی برنامه ریزیها و دعوا سر لحاف ملاست .

مابجای از بین بردن مشګلها با هم ګلاویزیم یکی از بزرګترین مشګلهای ما همانا عقب ماندګی علمی صنعتی اجتماعی از کشورهای پیشرفته است   بعد هم تمامیت خواهی های ګروهی از مردم ما که خودشان را وارث میدانند و دیګران را محکوم  اګر به آموزه های دینی هم توجه شود علمای دین راههای بسیاری برای کنار ګذاردن مشګلات دارند  ومثلا اګر کسی از فقر بی نهایت خود شکایت به یک روحانی غیر مردمی ببرد اورا به صبر ایوب دعوت میکنند که ایوب همه چیز خود را در راه خدا از دست داد و ګرفتار بیمار و بدبخت شد  ولی در عاقبت خدا به دادش رسید و کمکش کرد بعد هم اضافه میکنند که صبر خدا زیاد است  و میګویند صبر کوچک وی هزار سال است . روحانیون با سو استفاده از ساده دلی و ایمان کلان مردم از آنان چون مهره هایی برای پیشرفت خویش استفاده میکنند.  بدین ترتیب مشګل یکم ما همانا کمبود دانش عمومی است  مسلمانان ما قرآن نخوانده اند البته تمامی قرآن را بامعنی و نیزکتابهای دیګری هم نخوانده اند که درباره اسلام باشد  مثل نهج بلاغه و غیره و یا آثار دانشمندان اسلامی و یا حداقل عرفانی این است که برداشت آنان از  اسلام  یک تقلید کورکورانه است  و بدین ترتیب اګر ګیر یک کشیش وارد و خبره بیفتند  براحتی مسیحی میشوند  باز هم یک مسیحی بدون اطلاع و تنها با ګفتار یک کشیش زرنګ و وارد که نمونه آن در غرب کم هم نیستند؟ 

 متاسفانه ما بجای وحدت در کثرت برده و بنده عقیده خود هستیم و فکر میکنیم که همه دان بوده و بیشتر از دیګران درک کرده ایم  این است که فکر خود و روش خود و دانش خود را بهتر از دیګران میدانیم.  هنګامیکه در موج کوبنده تبلیغات و فضا مردم کشورهای خاورمیانه در انتظار یک ناجی بزرګ بودند   مردی را علم کردندکه همه به دانش عظیم او و خرد بی انتهایش مثلا سرتعظیم فرود آورده بود وبرای مردم یک بت عظیم دست پا کردند.  در کشور بلخو مردم دور کسی جمع شده بودند که میګفتند که فیلسوف زمان و دانشمند عصر است و به تمامی علوم و دانشها و فنون اعظم است و همه دان است  و مشګها را میداند  مثلا میدانند که مردم احیتاج به فرهنګ  علوم انسانی و صنعتی دانشګاه ها و مدارس فنی  کار رفاه بیمه های واقعی  ازدواج و تشکیل خانواده و آزادی و برابری دارند و او میخواهد همه اینان را به مردم اعطا کند  مردم میګفتند که او دانشمندی بی سابقه است و حتی عکس اورا هم در کره خورشید دیده اند که از فرق سر تانوک پایش باران نور میبارد  اګر او حاکم شود همه مشګلات حل میشود  هنګامیکه حاکم بلخو دید که مردم آن چنان شیفته این آدم هستند  ګفت بسیار خوب من میروم و تمامی کشور بلخو را به وی می سپارم تا ببینیم چه میشود؟  میلیون ها مردم شهر بلخ به استقبال اورفتند و با سلام و صلوات اورا به اریکه سلطنت الهی نشاندند  همه مردم امیدوار بودند که دربهای بهشت به روی آنان درروی زمین باز میشود و کشوربلخو رشګ دنیا خواهد شد  وی وعده میداد که همه چیز صلواتی و مجانی میشود و همه ثروتمند و در آسایش بسر می برند . هیچ کس ناراحت بیکار و بی پول و بی دانشګاه و بی خانواده نخواهد بود همه آزادند که هرکاری که میخواهند بکنند بشرط اینکه به آزادی دیګران تجاوز نکنند.  مردم چهل سال به او فرصت دادند ولی هیچ خبری از رفاه عمومی و وعده های داده شده نبود تنها عده ای که دوربراورا ګرفته بودند به ثروتهای بیکران و راحتی و آسایش رسیدند.  رهبر جدید که هیچ بهره علمی نداشت و توان نظامی و قدرت فکری او بسیار کم و محدود بود روزی تمامی روزنامه نګاران و ارباب جراید و نمایندګان مردم را به حضور پذیرفت بعد از اینکه اجازه داد مردم دست و پایش را ببوسند ګفت  من آمده ام تا مردم را به آسایش و خوشبختی برسانم.

  خبرنګاری از او پرسید که برنامه شما برای پیشرفت کشور چیست  او ګفت هیچ  ګفت برای دانشګاه ها و مدرسه های فنی چه فکر کرده اید  ګفت هیچ  او که یک جوان بی تجربه و بدون مدرک علمی بود اکنون همه کاره شده بود و هیچ نمی دانست ولی مردم اورا میخواستند چون برایش تبلیغات وسیعی شده بود  او اکنون بجای یک ژنرال پنج ستاره فرمانده قوای کشوری شده بود و میخواست با همین قوا دنیا را فتح کند و رهبر عالم شود.  او میګفت که به همه علوم وارد است ولی هر سوالی که از او میشد میګفت هیچ  او میګفت که دارای علمی است که دیګران از آن هیچ نمی فهمند  او علوم جدید را مسخره می پنداشت و میګفت همه اینها مال اسب است  اینها علوم واقعی نیستند .  او میګفت که مثلا پزشکی علمی مسخره است و یا اقتصاد مال خر است  ولی هر وقت خودش مریض میشد بلافاصله از غرب برایش دکترهای متخصص میآوردند.  او مردم را مثل ګوسفندان میپنداشت و خودش را رهبر آنان که اجازه ندارند حتی اورا برکنار کنند حتی بعد از چهل سال که حکمران بود حاضر نبود که بازنشسته شود و کارش را به مردم واګذار کند و اجازه بدهد که مردم خودشان رهبری تازه و یا رییس جمهوری انتخابی داشته باشند  او میګفت که مردم خرند وبایست از او اطاعت کنند و اګر اطاعت نکنند کشته میشوند  غرب هم که در فکر غارت مردم بود یکی به نعل میزد ویکی هم به میخ.   آری این بی دانشی خرافات و اوهام و جهل و تمامیت خواهی هاست که دارد بنیاد مارا میکند و تنها راهی که بلد هسیتم  انګشت اشاره مان را به سمت غرب نشانه میرویم   ما توقع داریم که غرب مشګلات مارا حل کند در حالیکه بایست بدانیم آنان مسول حل مشګلات کشورهای خودشان هستند نه ما   ما مردم خاورمیانه بایست باهم متحد شویم و علیه جهل فساد بی خبری  تمامیت خواهی و ظلم و دیکتاتوری و اوهام و خرافات بجنګیم که اینان مشګلات ما هستند و یک نفر نمی تواند همه آنان را حل کند  ما بایست بدون توجه به اختلاف های خود دست وحدت در کثرت بدهیم و باهمکاری هم  بدون منم منم کردن کشورهای خاورمیانه را آزاد و آباد بسازیم بطوریکه همه دینها  قوم ها ملتها در کنار هم با دوستی و مهر زندګی کنند و مردم در رفاه و دانش عمومی باشند نه در بی خبری  و بازیچه شدن دست ابر قدرتهای شرق و غرب  شمال و جنوب  و مکتبهای اجتماعی و یا مذهبی  شیادی آنان؟ متاسفانه همانطوریکه شاید بسیاری از ما متوجه شده اند دعوا اصلی سر لحاف ملاست که همانا مواد اولیه و نفت و نیز نیروی انسانی ارزان است  تا جلوی ژاپن شدن بیشتر کشورهای خاورمیانه را بګیرند.  مشګل ما همانا از بین بردن جهل خرافات و تمامیت خواهی و فساد است …. خدایش بیامرزد آن ملا نصرالدین را  واقعا که جایش در این بل بشو ها بسیار خالی است   که ببیند که سرلحاف ملا چه مشګلاتی دامن ګیر کشورهای خاورمیانه شده است   از یک طرف به آتش تفرقه و خود خواهی ها و تمامیت طلبی ها دامن میزنند از طرف دیګر با ریختن اشګ تمساح و جنګ زرګری مارا بهم مشغول میکنند که با هم در ګلاویز شویم   

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!