مردم “رهبر” را کانون همه مشکلات میدانند

مشایی در محفلی خاص گفته است: مردم متوجه شده اند که همه مشکلات شخص رهبر است و نه احمدی نژاد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!