میان کردستان عراق و سپاه جنگی منطقه ای در تدارک است؟

حزب تغییر و هواداران آن از نسل جوان کردستان اند و شاید قیام های اخیر در تونس و مصر و لیبی و بحرین مشوق آنها برای به خیابان آمدن علیه دولت محلی کردستان باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!