بتو چه بابای خودمه میخوام بزنمش ؟

بتو چه بابای خودمه  میخوام بزنمش ؟  میگویند که آقای ناصرالدین شاه قاجار در سفری به فرنگ آن زمانه دستگاه گیوتین را دید و از آن خوششان آمد و گفتند میخواهند که عمل کردن یا کار کردن آن را هم ملاحظه بفرمایند  خدمت این آقای ناجی عرض شد که فعلا در این زمان محکوم به مرگی وجود ندارد که ما بتوانیم سراز گردن ایشان برای خاطر رضای همایونی جدا کنیم  آقای شاه فرمودند خوب این مهم نیست میتوانید سر یکی از همراهمان مرا جدا کنید تا من ملاحظه بفرمایم  به او گفتند که اینجا کشور قانون مدار هست و نمی شود کسی را بی گناه کشت  ایشان فرمودند بشما چه مربوط این این شخص ایرانی است و اختیار زندگی و نامون و ثروتش دست من است  من دستور میدهم و بایست در هرکجای دنیا اجرا شود.  نمیدانم که آیا این موضوع واقعا حقیقت دارد یا نه  و یا تنها یک طنز بوده است  ولی از آقای ناصرالدین شاه از اینکارها بر میآمد کما اینکه امیر کبیر را بی گناه کشت و یا حضرت طاهره را به جرم بابی بودن خفه کرد و دیگر کارهای غیر اخلاقی ایشان هم باید معرف حضور باشد .

  باری  پسری گردن کلفت جوان و خر زور پدر پیر و بیچاره اش را به زیر کتک و ضربات مشت و لگد گرفته بود  مردی که از آنجا رد میشد گفت  نکن  اینکار زشت است که تو مرد مسنی را کتک میزنی و آن مرد حتی از خودش دفاعی هم نمیکند؟  پسر شرور به مرد گفت به تو چه این بابای خودم است  به من مربوط است که با او چه کنم. او در سالهایی که دارای مقامی و پستهای مهمی بوده است  درآمد نداشته  و همه هدایایی که به او میدادند پس میداده و هرگز رشوه نگرفته است که تا من اکنون در ثروت و حشمت غوطه بخورم  برای این است که اورا میزنم چون بی عرضه و دست پا جلفتی بوده و هیچ درآمد  غیر مشروع روشوت خوری نداشته است و من بایست از سن کم کار کنم.  حالا نقل دوران ماست که در کشورهای دیکتاتوری هرکاری میکنند و میگویند به کسی مربوط نیست مال خودمان است   جناب سرهنگ قذافی که عمری است حاکم است  فکر میکند که رهبر بودن هم دایمی است و هیچ کس اجازه ندارد که بر خلاف میل و کار او اظهار نظر کند  مردم خودش را میکشد و میگوید که به کسی مربوط نیست که این یک اختلاف خانواده گی یا ملی است و هیچ کس نمی تواند بگوید نکش  من میکشم و تفرقه میاندازم  طرفداران شست شوی مغزی شده من یا آنان که به از قبل من به پول و ثروت رسیده اند مرا دوست دارد و دیگران را میکشند و قلع قم میکنند تا من بر اریکه قدرت باقی بمانم.  شاید دیکتاتور ها به نوعی کور شده اند و نمی توانند ببینند که دیگران هم حق دارند و میتوانند اظهار نظر بکنند و نه اینکه همیشه فرمان آنان را بدون چون چرا انجام دهند.  انداختن تفرقه در خاورمیانه و شاید اکثر کشورهای جهان سوم تنها برای این است که این کشورها تبدیل به کشورهای پیشرفته نشوند و در بی خبری و عقب ماندگی باقی بمانند که متاسفانه اینکار ها هم با هدایت آنان به دست مزدوران شان انجام میشود.

  همان آنهاییکه مثل ابلهان و یا حمقا اقدام میکنند و به مردم خود به چشم عقب افتادگان نگاه میکنند و هیچ ارزشی برای آنان قایل نیستند وگرنه جناب سرهنگ خر که نیست  میبیند که گروه های بسیاری از مردم اورا نمی خواهند و او با یک دندگی میگوید مردم نمی فهمند  اورا دوست دارند ولی خودشان نمی فهمند گرچه غرب و دولتهای استعمار و استحمار گر ظاهرا ایراد میگیرند ولی در واقع آنان از داشتن و بودن چنین دیوانه گانی بر اریکه قدرت لذت میبرند  زیرا نفت ارزان میخرند و مردم هم در دوران پارینه سنگی  درجا میزنند و با اختلاف های دینی و قومی و زبانی سرگرم هستند. 

  همان غربی که یکی به نعل ویکی به میخ میزند و بهترین سلاحها و وسایل برخورد با مردم را در اختیار دیوانه های دیکتاتور میگذارد  اورا تضعیف میکنند ولی باز با همان دیکتاتور ابله سر میز مذاکره می نشینند تا از او بیشتر ّپوین بگیرند  و برایشان خوش رقصی کنند. مثلا قراردادهایی که با آقای ناصرالدین شاه به امضا رساندند. آنان با تعلیمات وتحصل عمومی مردم بنوعی مخالف هستند زیرا برایشان مشگل است که با یک مردم پیشرفته دانا سرکار داشته باشند که اکثریت عظیم ملتی را تشکیل میدهند و با خریدن افراد محدود تحصیکرده و دانا آنان را عوامل خودشان میکنند و به جان دیگران میاندازند   آنان هستند که با دامن زدن به فساد جهل خرافات و توهمات مردم را بجان هم میاندازند.

  جوانانی که هیچ معلوماتی ندارند براحتی شست شوی مغزی داده میشوند و برعلیه هم به میدان مبارزه میروند که ز هرطرف کشته شود به نفع آنان است .   گروه بندی کردن یکی از شگردهای آنان است و بعد هم این گروه ها را علیه هم تحریک و بجان هم میاندازند و اگر کسانی هم اعتراض کنند میگویند مردم خودمان هستند میخواهیم آنان را آزار بدهیم  به شما چه یا به توچه؟

  میگویند پدری که دید فرزندانش نمی توانند در خاورمیانه تحصیل کنند و به خاطر اقلیت بودن در رنج و عذابند آنان را با هزار زحمت  و کاغذ بازی معمول در غرب به آمریک آورد  فرزندان بی خبر که به راحتی به آمریک رسیده بودند و مجبور نبودند که سالها در پاکستان و یا اروپا بمانند تا به سرزمین امکان ها بیآیند و یا دهان هایشان در در یونان بدوزند و مصیبت ها بکشند  حالا که به آمریک آمده بودند گویا که به شابدولزیم  شاه عبد عظیم آمده بودند  سر پدر نعره میکشیند که چرا از میهن عزیر آنان را جدا کرده و به اینجا آنان را آورده است و آنان در کشور بسیار راحت تر بودند  او که نمی تواند یک زندگی خوب برای آنان تهیه کند چرا اینکار را کرده است  پدر گفت شما با خرج من اینجا آمده اید  میتوانید برگردید   ؟   معمولا به بعضی ها که خدمت میکنی برای اینکه احترام و ارزش خدمت را از بین ببرند دو قورت نمیشان هم باقی میماند  مردی به جرم بهایی گری از کار برکنار شده بود و دوست غیر بهایی اش اورا استخدام کرد و تمام کارهای شرکت خود را به او سپرد  او هم نامردی نکرد و زیر رو را خورد و بلند کرد و یک زندگی خوب برای خودش تهیه دید هنگامیکه دوست غیر بهایی به او گلایه کرد که چرا اینکار را کردی من به تو اطمینان کردم این چه کاری بود که کردی  گفت میخواستی نکنی  میخواستی ندی؟

  درست همین کار را برادری برای خواهرش کرد و او فکر میکرد که خواهر در اثر تحصیل در اروپا شانس بهتری برای زندگی بهتری دارد  خواهر تمامی سرمایه اورا هدر داد و صرف کارهای بیهوده کرد مثل خرید کفشهای بی شمار مثلا  دویست جفت و کیف های بی اندازه مثلا صد عدد   و لباسهای آنچنانی و توپ بستن به سرمایه برادری که به او اطمینان کرده بود و بقول معروف برای خواهر این پولهای باد آورده بود  و همه آن پولها را به فلان سگ زده بود  هنگامیکه برادر از وی گله میکند که آخه خواهر جان چرا اینطور این سرمایه مرا تلف کردی  خواهر گفت میخواستی ندی؟   شاید یکی از عوامل بی تفاوتی مردم هم همین بی انصافی ها باشد که انسان میگوید دست خودم را داغ میکنم تا کار خیری انجام ندهم و به کسی هم اعتماد نکنم   خوب آقای سرهنگ هم میگوید میخواستید مرا رهبر نکنید که حالا که کردید باید چشم هایتان   کور  مرا بپذیرید و راهی برگشت هم ندارید  میگویند که آقای مبارک هفتاد میلیارد سرمایه جمع کرده است  آیا این سرمایه عظیم میتواند از راه مشروع باشد  مگر حقوق او در سال چقدر بود؟  لابد او هم میگوید میخواستید نکنید  چرا مرا رییس جمهور کردید  ؟  و اینهم یک دختر قشنگ مدل که امیدوارم مورد بی مهری جامعه قرار نگرفته باشد و آقایان اورا به  راه بد نکشانند و فقط به خالق او احترام بیشتری بگذارند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!