برنامه غرب و شرق برای استعمار و استحمار دنیای سوم ابر قدرتها چه میخواهند؟

برنامه غرب و شرق برای استعمار و استحمار دنیای سوم  ابر قدرتها چه میخواهند؟ که از جناب سرهنگ قذافی حمایت میکرد و چه کسی از مباری حمایت میکرد  غرب طالب آنست که رهبران کشورهای دنیای سوم انسانهایی بی احساس  دزد  بی تفاوت و قسی باشند تا بتوانند بیشتر به تفرفه  ظلم و بی عدالتی و بی تفاوتی دامن بزنند   آنان طالب اختلاف و کشت کشتار سر مذهب  قوم زبانها هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم و ترقی علمی صنعتی و اخلافی نکنیم  تا برده و بنده باقی بمانیم   هنگامیکه هم که ما مثلا به کشورهای پیشرفته میآییم آنان در صدند که سرمایه ها مارا غارت کنند و خودمان را هم به حمالی وا دارند و اینکه با هم حتی در خارج هم بد باشیم  این تخم تفرقه است که به میان ما پاشانیده اند و از آن بهروری میکنند.   سیستم غرب و شاید شرق میخواهد که همه آدمک باشند و باهم همکاری و دوستی نکنند تا براحتی بتوانند آنان را طبق برنامه خود تنظیم نمایند  متاسفانه این قدر این داستان به عمق جامعه های ما فرو رفته است که رهایی از آن بسیار مشگل است  تفرقه ها نفرتها و تمامیت خواهی ها و نداشتن اتحاد با هم و نداشتن تساهل و تعامل نسبت بهم مارا براحتی رو در رو قرار میدهد و این درست چیزی است که غرب روی آن سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده است  . آنان ابلهی را سرکار میگذارند و به این ابله همه نوع کمک میکنند تا بر اوضاع مسلط شود و سپاهیان و فداییان خود را جمع جور کند  بعد به آتش فتنه می دمند و در حالیکه رییس ابله مشغول رتق فتق امور است و به آدمکشی و دزدیها ادامه میدهد آنان هم به غارتگریهای هاشان سرعت می بخشند.  

 متاسفانه تحصیکرده های واقعی در کشورهای دنیای سوم بسیار کم هستند آنانی که هم هستند یا ساکت شان کرده اند ویا اجیرشان نموده اند و یا کنار گذارده شده اند  مردم عادی را بهر نوع که بخواهند دسته بندی گروه بندی میکنند و بجان هم می اندازند.  تنها راه رهایی دانش و تساهل همکاری و انسان دوستی و محبت است که بایست بین ما شیوع پیدا کند  اکنون که تنور تفرقه اندازی و بی تفاوتی گرم است و سرمایه داران بزرگ وابسته و غرب تنها در یک چیر باهم اشتراک دارند  عقب ماندگی عمومی مردم و غارت و تفرقه بین آنان  

تنها با داشتن دانش  همکاری  دادگستری واقعی  محبت و عشق به هم میتوانیم کشورهایمان را از سلطه اختاپوس هفت سر استعمار و استحمار نجات دهیم  غرب و شرق فکر منافع خودشان هستند  آنان بدست سرمایه داران بزرگ نگاه میکنند و حتی در کشورهای خودشان هم طبقه متوسط را زیر ستم میگیرند چه برسد به ما؟  حواسها بایست جمع باشد  مبارزه با غرب و شرق و سیستم  دزدی و غارت آنان نبایست با ظاهر دشمنی باشد  و شعار بلکه بایست با آنان روابط عادی داشته باشیم ولی شش چشمی مواظب هم باشیم تا برایمان چاه نکنند.  تا مادامیکه ما با هم متحد باشیم حتی در کشورهای آنان هم در امان نخواهیم بود

این خانم هم روی مجله  بود برایتان اینجا ګذاشتم تا از دیدن زیبایی لذت روحانی ببرید و به خالق دعا کنید.   پولدار کباب  بی پول بوی کباب 

شاید اکنون دول استعمارګر دارند با دمشان ګردو می شکنند زیرا با وجود بحرانهای تازه و تفرقه ها و جنګ جدالها  آنان میتوانند سلاحهای خود را مواد مخدر و مواد منفجره خود را به قیمت های سرسام آور ذوب کنند و نیز با کشته شدن بسیاری را مردم افراد کمتر شده اداره امورشان آسان تر خواهد شد. شرکتها عظیم بیمه هم که صف کشیده اند تا درآمدهای نجومی خود را برداشت کنند. که دعوا سر لحاف آ سید ملا نصرالدین است  که جمع حمفا و حکومت های دست نشانده و یا ابله  و دیوانه ګان شهوت و قدرت براحتی آب به آسیابان دشمن واقعی می ریزند.  درست مثل جنګ ایران عراق  که برنده اصلی آنان بودند  البته صدامی که اعدام شد هم میګفت که برنده جنګ است  آیا هنوز هم به دیوانګی او شک دارید  کسی که مثل موش از سوراخ بیرون کشیده میشود  اعدام میشود و میګوید که برنده جنګ بوده است؟ 

آقایان آشی پخته اند که در رویش یک وجب روغن حیوانی خوابیده است  بارک الله  بارک الله

 خوب چه عشقی میکنند که خاورمیانه به آتش کشیده شود  و آنان روز شماری میکنند تا هرچه زود تر بتوانند شرکتهای خود را روانه کنند و بازار بمب اسلحه مواد مخدر و شرکتهای بیمه شان ګرم نرم شود. تفرقه ای که انداخته اند و یکی به نعل ویکی به میخ میزنند  از یک طرف بهترین تجهیزات را در اخیتار غارتګران قرار میدهند و از یک طرف هم مردم عادی را تشویق به جنجال  در یک طرف قضیه کسانی قرار دارند که مزدور هستند و برای ثروت و پول میجنګند  و در طرف دیګر کسانی که از مشګلات کارد به استخوانشان رسیده است  یک طرف دزدان ثروتمند با حمایت از طرف کاسه لیسان و تفرقه افکنان  در یک طرف دیګر مردم مظلوم و از جان ګذشته . بامزه تر کشورهایی هستند که مرتب بدګویی میکنند ولی رابطه های تمام کمال هم با این رژیمها ضد انسانی دارند و مرتب از آنان پوین میګیرند و با آنان قرار داد امضا میکنند؟  رهبران اسلامی این کشورها  به اندازه یک خرید یک کشور دلار پس انداز کرده اند ولی آن بیچارګان فکر میکنند که غرب و یا شرق آنقدر ابله هست که این پولهای باد آورده را به آنان پس بدهد  مسلم است که پس نخواهد داد و خودشان ثروتهای غارت شده ملتهای مظلوم خاور میانه را بالا خواهند کشید .  متاسفانه سرمایه هایی که بایست خرج مردم میشد به حساب شخصی آقایان واریز شده است و غربیها و دیګران یکسره این حسابها را مسدود و برای خودشان برداشت میکنند.  بعد هم که این دزدان مال های ملی مردم باهم اختلاف پيدا میکنند و با هم برای سرمایه های بیشتر مبارزه میکنند که دو نفر دزد خری دزدیدند   سر تقسیم با هم جنګیدند    چون آندو بودند سرګرم زد خورد   دزد سوم خرشان را زد برد.  آری پایان خیانت به مردم  و فساد همین است   من نمیدانم که چطور آقای مبارک میتواند شب خوابش ببرد در حالیکه میداند سرمایه ملیون ها مصری را غارت کرده و به دست غربیان داده است  که به جیب بزنند  غرب که استاد مسلم شیادی تفرقه  ودزدی است و در این رهګذر حتی به طبقه متوسط کشورهای خودشان هم رحمی نمی کنند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!