تحولاتی که به بازداشت رهبران مخالفان منجر شد

طرفداران تندروی حکومت معتقدند میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید زودتر از اینها بازداشت می شدند. مخالفان در اعتراض به حبس آنها به خیابان ها آمده اند. اما چرا حکومت همان ابتدا این دو نفر را بازداشت نکرد؟ هزینه های این حبس برای حکومت چیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!