-خجسته خانم، شام چی داریم؟

-خجسته خانم، شام چی‌ داریم؟

–لیبیا پلو…ببخشید لوبیا پلو.

–باز این ننه من حواسپرتی کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!