نمک نشناسی ایرانیان

در صفحه سوم مقاله “جامعه و تاریخ ” مرحوم آیت الله مطهری که از ارکان نظام پر برکت بود و از دشمنان فرهنگ ایران و ایرانی ، مینویسد که قرآن:

“به يک سلسله صفات و ملکات خوب از قبيل صداقت، عفاف، اخلاص، عبادت، بصيرت، رأفت، رحمت، فتوت، خشوع، انفاق، ايثار، خشيت، فروتني و به يک سلسله صفات بد از قبيل کذب، خيانت، فجور، ريا، هواپرستي، کوردلي، قساوت، بخل، تکبر و غيره اشاره کرده است.

دسته اول را يکجا صفات استضعاف شدگان و دسته دوم را صفات استضعافگران دانسته است.”

به گزارش مرکز خبر حوزه، مرجع تقلید، آقای آیت الله سبحانی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس جمهوری پر برکت گفته است:

“کسانی که بخواهند در راستای حذف روحانیت گام برداشته و یا اینکه نسبت به دغدغه‌های آن‌ها بی‌توجهی کنند، به اسلام خیانت کرده‌اند. افرادی که می‌خواهند امروز از انقلاب اسلامی نتیجه بگیرند، نباید پدیدآورندگان اصلی انقلاب که‌‌ همان روحانیت باشد را نادیده بگیرند و در حق این نهاد عظیم نمک‌نشناسی کنند.”

استضعاف یعنی: ناتوان و درمانده کردن به دلیل ستم گری، بهره کشی ناعادلانه.
نتیجه آنکه، استضعافگران را باید دوست داشت

تبریک

http://www.hawzah.net/Hawzah/News/NewsView.aspx?Ne…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!