ایران برای ایرانیان ریشه شیطانی دارد

همانطور که انتظارش میرفت تاریخ مصرف حرف های ملی گرایانۀ حضرات حاکم بر ایران و ایرانی رو به اتمام است و آخرین شاهد آن مطرح کردن موضوع از سوی خود اسلامیستها میباشد.

در نامه ای بلند بالا به “برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم” نظام پر برکت، احمد توکلی یکی از هارترین اسلامیستهای مستقر در “مجلس” از جمله نوشته است:

“منظورم اصرار شما به حرف های ملی گرایانه ای است که ابزاری بودن آن بر هر اهل نظری آشکار است و غیراسلامی بودن آن نیز.

این ادبیات شما هم وهن اسلام است و هم وهن تمدن ایران.سخن بر سر تجلیل از خدمات اين ملت به اسلام نیست كه حقیقتی تاریخی است، سخن بر سر این است كه این ملت و انقلاب آن مديون اسلام است. اين اسلام بود كه به دست ملت ايران دست استبداد و استعمار را از این سرزمین کوتاه كرد.”

حرفهای بامزۀ دیگری هم در نامه آمده مانند “ایران برای ایرانیان” ریشه شیطانی دارد که به خواندنش می ارزد.

تبریک

http://alef.ir/1388/content/view/97221/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!