مذهب را از جنبش خارج کنیم

امروز یک مسلمان دیگر بنام «عارف اوکا» اهل کوسوو، “الله اکبر” گویان در فرانکفورت آلمان بیرون از فرودگاه آن شهر با اسلحه گرم بروی پرسنل نیروی هوایی آمریکا آتش گشود و دو همافر را کشته و چندی دیگر را زخمی نمود. ما باید دست از این الله اکبر گفتن ها و ابراز احساسات اسلامی که همه‌اش هم در ویدئوهای مردم برای انظار جهانیان پخش میشود برداریم. القاعده هم الله اکبر گویان جلوی دوربین ویدئو سر بریده است و دنیا دیده است. این الله اکبر گفتن ها برای جنبش ضرربار است. هیچ ایرانی خردمندی با مذهب کس دیگری مخالفت ندارد. عیسی به دین خود موسی به دین خود و مسلمانان هم در مسجد و حسینیه هایشان با اسلام عزیز خود . غلط هم میکند هرکس که به حجاب و چادر پوشیدن خواهران مسلمانمان و ادای آداب دینی برادرانمان ایراد بگیرد. خاطی بجای خود نشانده و به مجازاتش رسیده خواهد شد. ایرانی ها مدرن تر و متمدن تر از این حرفها هستند. بگذارید الله اکبر ها را در مسجد و خانه بهنگام نماز بگوییم و در خیابان ها و پشت بام ها فریاد بزنیم ایران ایران جاویدان.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!