“امام حسین و امام حسن کشتی گیر بودهاند”

 

“امام حسین و امام حسن کشتی گیر بوده‌اند” مزخرفات از من در آوردی این مرتیکه بی‌ شعور   حتما اگر گوش شنوا باشه میگه

یکیشون مدال طلا برده یکیشون هم برنز

http://www.youtube.com/watch?v=BxPWsCTPHSo

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!