جنبش نيازمند تغيير روش است! سه‌شنبه‌های خريد؟ يا “روزهای ممتد اعتراض”؟

به نظرم شورای هماهنگی راه سبز اميد، بايد در روش‌ها تجديدنظر کند. با سياسيون مشورت کند و دايره بسته‌ای را که اکنون حول “خودی‌ها” تشکيل داده، باز کند و به روش‌های نوين برای مبارزه با اين هيولای هفت سر (نظام ولايت فقيه) تن بدهد. نبايد به صرف سخنگويی آقايان موسوی و کروبی، يک شورای دربسته تشکيل شود و اين شورا “غيرخودی‌ها” را حذف کند و ارتباط خود را با بدنه‌ی جنبش و ياران اين حرکت حق‌طلبانه ملی مسدود کند و اشتباهات بيش‌تری مرتکب شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!