دیکتاتورهای بزرگ

دیکتاتورها با خودخوهایی و غرور حاضر به شنیدن صدای آزادی مردم جامعه نیستند، وای به آن روز که ملتی ترسشان از مسلسلهای دیکتاتورها بریزد، هیچکسی نمیتواند از بوجود آمدن دمکراسی و آزادی در جامعه جلوگیری کند، در این فیلم شما خواهید دید که دیکتاتورها در حال حاضر اگر به شنیدن صدای ملتشان نیستند دو راه دارند، یکی از کشورشان فرار کنند یا به دست مردم اعدام شوند، با درود بیکران

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!