قیام حسینی

از اینجا شیعه شروع شد که [حضرت] علی بود. آمد گفت دموکراسی پس چی میشه مردم باید رأی بدن.

مبارزه با دینکاران با زبان دینکاری راه به دهی نبرده و نمیبرد.

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!