مصباح رهبران سبز را با شمر مقایسه کرد

*مصباح رهبران سبز را با شمر مقایسه کرد
*انتقال مهدوی باویلچر برای اعلام كاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان

مصباح رهبران سبز را با شمر مقایسه کرد

به گزارش جهان به نقل از نشریه پرتو سخن ،آیت الله مصباح در سخنان خود
در دفتر مقام رهبری اظهار داشت : کسی که حاضر باشد با آمریکا و اسراییل
بسازد و برای یک حکومت به اصطلاح دموکراتیک به خیال خودشان ، و برای جمهوری
ایرانی حاضر شود اسم اسلام حذف شود ،قانون اساسی حذف شود ؛ولایت فقیه حذف
شود برای اینکه او حکومت کند مسلمان است ؟ آیا به خدا اعتقاد دارد اگر این
مسلمان است ،پس حتماعمر بن سعد هم مسلمان بود او هم نماز می خواند و امام
جماعت بود حتی صبح عاشورا به امات ایستاد و نماز اقامه کرد اگر اسلام به
اینها است یزید هم مسلمان بود وشمر هم سالها در رکاب امیر ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!