وزیر خارجه ایران: موسوی و کروبی به زندگی عادی خود مشغولند

یورونیوز: گزارشها حاکی از آن است که دولت ایران تظاهرکنندگان و مخالفان خود را سرکوب می کند.

وزیر خارجه ایران: خوب. تفاوتهای اساسی بین ایران و جهان عرب وجود دارد. البته می دانید،ممکن است در این بین افرادی هم بازیچه دست شوند و به خیابان بیایند.

یورونیوز:ولی چه کسی، دیگری را بازیچه خود کرده است …

وزیر خارجه ایران: “من پشت این قضیه،اروپاییها را می بینم. دولتهای غربی به اینگونه مقایسه ها دامن می زنند که از ریشه نادرست است. اگر حرف، حرف مخالفت و تظاهرات است، همین چند ماه پیش،فرانسه هم شاهد تظاهرات های خیابانی بود. اصلا تظاهرات در همه جای دنیا رخ می دهد.”

یورونیوز: هیچکس نمی داند آنها کجا هستند، حتی خانواده هایشان…..

وزیر خارجه ایران: “همانطور که گفتم در تهران فقط اعتراضات بزرگنمایی شده ای آنهم با حضور تعداد قلیلی از مردمی که بازیچه بوده اند، اتفاق افتاده است.”

یورونیوز: بعنوان مثال، گزارشگران و ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!