گفتگوي احمد ملکي دیپلمات سابق ايران با صداي آمريکا (Video)

 

نشست محمد رضا شاهید خبرنگار صدای
آمریکا با احمد ملکی، محمدرضا حیدری و امیر جهانشاهی در پی کناره گیری احمد
ملکی و پیوستن وی به جنبش سبز

 

http://www.youtube.com/watch?v=dbvNK75IL6s&feature…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!