یک ملت در انتظار فرصت ریختن به خیابان است

اتومبیل ها، هرجا که ستون های
ماشین های انتظامی را می بینند که به یک طرفی در حرکت اند، با
راه بندان های مصنوعی باعث گیر کردن آنها درترافیک می شوند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!