اعلام زمان نماز از طریق SMS به مسلمانان روسیه

قصد دارند با همکاری مسلمانان دیگر مناطق کشور روسیه، در آینده ای نزدیک این طرح را فراگیر کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!