تجارب شکست خورده ج.اسلامی را مردم منطقه تکرار نخواهند کرد

آنان که با
اتخاذ راهبرد و مواضع تنش آفرین خود کشور را در عرصه سیاست
خارجی گرفتار بحران های سخت کرده و در سطح بین الملل به انزوا
کشانده اند، در توجیه عملکرد خود همواره بر این نکته تأکید
دارند که اگر روابط دیپلماتیک ما با بسیاری از دولت ها تیره
شده است، چه باک
؟،
در عوض در میان ملت ها محبوبیت بسیاری داریم و ملت ها با ما
هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!