حمله ناتو به لیبی خنجر به قلب انقلاب اعراب است!

واقعیت این است که به دلیل شورش های کشورهای عربی و احتمال روی کار آمدن دولت های تازه در این کشورها، آن قدرت های غربی، که دهها سال در خاور نزدیک از حکمرانان اقتدار گرا ی غارتگر پشتیبانی کرده اند، از آن وحشت دارند که قدرت خود را در این منطقه حساس از دست بدهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!