سگها بیشتر از آدمها

می‌كشد خداوندِ عزِْ و جل

در عرض و طولِ آیه

واج هایش‌ را

سیخ به گوشِ مؤمنین.

و آن سگِ گرسنه

واق هایش‌ را.

 

مهربان؟

كی رحم داشته این خاندان؟

گوشت

گوشتِ تازۀ جوان

حلال است و طیب و طاهر

محلول در فقهِ پویا،

متنِ فتوا.

 

و خیابانِ خدا

سگها بیشتر از آدمها

دود برمیخزد از گوش هاشان

به چشمِ آدمها.

چه اشكی گرفته آغا

منبرِ پنچرش‌ را می‌كشند، سگها.

و گوشت

گوشتِ گرمِ جوان

می‌جود بازار، گرم.

سقوط‌ كرده قیمتِ گوشتِ خام

بهتر! می‌رود بالا

بورسِ نفتِ خام

و نیز، بودجه وزارتِ سگ

سگهای خوبِ خدا.

 

ولی امان از این شیرهای نازی‌نازی

گوشتِ آدم نمی‌خورند به این مُفتی.

شیر را به تیر می‌زنند

سگهای خوبِ خدا، تهران.

ــ بترسید و به ریسمانِ من چنگ‌زنید

در این بسیجِ دندان

برای گوشت

گوشتِ جوان

بشتابید

راسته و ران و پستان.

 

چه فتوایی! میزان!

دود در گوشها پیچیده

هیچ نمی‌شنوند

اما

سقوط پیش‌ می‌خزد

تند و سریع. طاعون!

فرصتِ كشیدن یك ‌«عو‌» هم نیست.

درست مثلِ مُهره‌ها

یكی یكی درمی‌غلتند خدایان.

امروز نوبتِ كدام؟

 

لای فیس‌بوك را باز كن

آنجاست

نامه اعمالِ خدایان و سگان.

 

2/3/2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!