محسن هاشمي سرانجام از مترو رفت

 براي اين که بيشتر از اين مردم ، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگيرند ، علي رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالي و همکارانم خواهشمند است موافقت فرماييد فرد ديگري که امکان ايجاد هماهنگي بيشتر خواهد داشت در راس مديريت اين شرکت قرار گيرد . بديهي است اينجانب از ادامه هرگونه همکاري با شهرداري و شرکت مترو دريغ نخواهم کرد.

به گزارش ايسنا، شهردار تهران با استعفاي هاشمي موافقت کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!