وکیل ایرانی کانادایی عضو حزب دست راستی حاکم کانادا، قریانی وزیر مهاجرت کانادا

t

کسر ی نجاتیان وکیل ایرانی کانادایی عضو دفتر وزیرمهاجرت کانادا بجای ، جیسون کنی قربانی وزیر شد

بعد از فاش شدن ،
نامه ای که برای جمع اوری کمک مالی برای جیسون کنی وزیر امور مهاجرت د
رنامه رسمی وزراتخانه ، از امار مهاجرین اقلبت نام برده شده بود . کسری 
نجاتیان وکیل ایرانی کانادای عضو دفتر وزیرمهاجرت قربانی وزیر شد. وی مسول
روابط عمومی وزیر یوده است که پست بالایی هست . جیسون کنی از رهبران اینده ،
حزب محافظه کار است. 

این نامه که برای نمایندگان محافظه کار فرستاده شده بود اشتباها به دست یک ناینده سوسیال دمکرات می افند و کار به مطبوعات کشیده شد .

کسری عضو حزب محافظه کار کانادا و از دست راستی ها ست he affair raises troubling questions about whether Mr. Kenney is
misusing the resources of the federal government for partisan purposes.

All this because the latest addition to Mr. Kenney’s office didn’t know the rules.

Kasra
Nejatian is a young Canadian of Iranian descent, a lawyer who as a
university student in 2004… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!