گویند که او شعیب است

گویند که او شعیب است بی‌ ایرادو بی‌ عیب است فرمانده سپاه است یار امام غیب است ==================== هنر نزد ایرانیان است و بس بگو پس کجأیست این خوش نفس نگه کن به نایب امام زمان بود همچو عنتر درون قفس عجب این امام زمان جاهل است نخواهد کند رحم بر هیچکس هرآنکس که شادی کند میکشد به جایش نهادست آئین یاس اگر که هنر نزد ایرانی است چرا پس بگشتیم خاشاک و خس نگو که هنرمند هستیم ما اگر که گذاشتیمشان توی راس تو بنگر به آن یک جناح رژیم به اصلاح طلب‌های سایت جرس به جنگ خرافات با دین روند به آنها بگوییم ما ناز شص(ت) خدایا!” بکن راهم بر حال ما” اگر که تو هستی‌ کمی‌ دادرس خرد ما نورزیم در جمع خود زنیم دائماً حرفهای عبث همه توی جمع خودسری می‌کنیم و داریم آزادگی در هوس بیا جمع کن جان من این بسا ط نزن حرف آزادگی زین سپس

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!