« آناتومی تغییر »

“تنها پدیده ی ثابت جهان تغییر است “
(؟)

– 0 سالگی (با زبان گریه): این پوشک منو عوض کن!
– 10 سالگی: من این غذارودوست ندارم عوضش کن!
– 20 سالگی: من دنیارو عوض می کنم ازاین گند نجاتش میدم
– 30 سالگی: یخورده قُدّه ولی کم کم عوضش می کنم
– 40 سالگی: من قول می دم وضع این شرکتو عوض کنم، درستش می کنم
– 50 سالگی: خانم اجازه میدی این قاب عکس های روی دیواراتاقو عوض کنم؟ دلم گرفت
– 60 سالگی: این عینکمو باید عوض کنم فکرکنم دیدم درست نیست
– 70 سالگی: نخیر مثل اینکه دیگه باید خودمو عوض کنم
– 80 سالگی: شلوارمو عوض نمی کنم همین خوبه
(1) = صدای مولانا: جمله بی قراریت از طلب قرار توست – عاشق بی قرارشو تاکه قرارآیدت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!