بریتانیا: کسی ایران مسلح به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد

معاون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که اگر ایران به برنامه ساخت سلاح اتمی ادامه دهد “فاجعه ای برای همه، به ویژه برای منطقه” خواهد بود و معاهده منع گسترش سلاح های اتمی معنای خود را از دست خواهد داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!