حماس يک رهبر القاعده را دستگير كرد

سيداني از 18 ماه قبل تحت پيگرد بود و حماس موفق به بازداشت وي شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!