خشونت حکومت اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد

کاخ سفید خواهان آن شد که به صدای مخالفان و معترضان گوش فرا بدهند، که سرنوشتی بهتر از مصر و تونس به دنبال نخواهند داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!