در جایی دیگر گفت مهاجرانی

گر انقلاب کنی‌، آخوند زاده برنجانی

چرا اصلاح مصلحت ندانی، کز این راه، دلار نفتی‌ به آخوند رسانی

ادامه ندارد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!