سرگردانی خانواده های بازداشت شدگان تجمع های اخیر

چکیده : تعدادی از این خانواده ها هنوز نمی دانند که فرزندان یا پدر و مادرشان برای چه بازداشت شده و در کجا نگهداری می شوند؟ تعدادی از بازداشت شده ها هنوز هیچ تماس تلفنی با منزل خود نداشته و دیگران نیز تنها در تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده اند که بازداشت شده اند اما از محل نگهداری خود چیزی نگفته اند . خانواده ها هر روزبه امید یافتن خبری در این باره به مراکز قضایی مراجعه می کنند تا دست کم از محل نگهداری عزیزان شان اطلاع حاصل کنند…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!