علی خامنه ای، استراتژی جنگی – اتمی ج. اسلامی را ابلاغ کرد

ابتدا رئوس اساسی این خبر را با هم مرور کنیم:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!