پس لرزه های فروش خودرو و كاپشن دكتر به یك شركت گمنام

عده دیگری نیز در اتهامی دیگر كه باز هم از این دولت به دور است، مدعی شده اند فرد خریدار احتمالاً در ازای رانت های میلیاردی مثلاً یك قرارداد بزرگ نفتی حاضر شده به این شكل ولخرجی كرده و برای خرید این میراث ملی دست به جیب شود. این عده عدم اعلام نام خریدار را نیز به این دلیل ارزیابی می كنند كه بعدها در هنگام بسته شدن قراردادها، یك وقت خدای نكرده حساسیت ایجاد نشده و به اصطلاح كار «تابلو» نشود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!