گاو مجسم

شادروان احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه (ص 733 و 287) این موضوع را نقل کرده است.

نقل به مضمون: حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی در تلگرافی یا نامه ای که به نجف فرستاده و در آن پس از بدگویی از مشروطه خواهان چنین گفته: (باید مشروطه مشروعه باشد). حاج شیخ عبدالله مازندرانی یکی از مراجع تقلید شیعیان آنروز در پاسخ او گفته “ ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی شود”.

آقایان نظام پر برکت از بدو به قدرت رسیدن، ایرانیان را برای زدودن فرهنگ باستانی خودشان از آیینها و جشنها زیر فشار گذاشتند، حتی به داغ و درفش و دار هم متوسل شدند تا کلک مراسمی چون چهارشنبه سوری و سیزده بدر و سمنو پزی و نوروز را بکنند، ولی نشده، نمی شود که بشود.

از همه بیشتر آن باسواد شان حاج مطهری که شارلاتان علی شریعتی معمم آنهاست خیلی زور زد و نشد. حالا نوبت محمد خاتمی کریه افکار شده که در آیین خط و نشان کشیدن هفتگی که خرجش بر کیسه ملت ایران تحمیل شده گفت :

«در شأن یك ملت بزرگ و فرهنگ‌ساز همچون ملت ایران نیست كه پای‌بند خرافاتی همچون چهارشنبه سوری و “سرخی تو از من، زردی من از تو” باشند.»

جا دارد با اندکی دستکاری، جمله معروف شیخ مازندرانی را تحویل آقایان داد که:

ای گاوان مجسم ایران بی چهارشنبه سوری نمی شود.

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=183320

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!