با آتشی که برخاسته چشم انداز تیر و تار است!

موسوی اردبیلی در بیانیه خود، که عملا او را به پشتوانه ای مهم
برای اعتراضات آیت الله صانعی، آیت الله بیات، آیت الله
دستغیب، آیت الله طاهری اصفهان و… قرار داد، می نویسد:…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!