برآورد شورای عالی امنیت ملی از تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران

سحام نیوز: تظاهرات ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ چرت مسئولان عالی رتبه نظام را پاره کرده
است. اخبار جسته و گریخته ای که از محافل حکومتی و جلسات اصول گرایان به
بیرون درز کرده است در فضای سقوط پی در پی رژیمهای دیکتاتوری خاورمیانه
حکایت از واهمه جدی حکام جمهوری اسلامی دارد.

به گزارش منابع خبری جرس از تهران شورای عالی امنیت ملی بعد از راه پیمائی
۲۵ بهمن جلسه اضطراری تشکیل داده است. بر اساس تحقیقات مفصل و کارشناسی های
متخصصان امنیتی و نظامی و انتظامی شورای عالی امنیت ملی، آمار مورد پذیرش
شورا از تظاهر کنندگان تهران در روز ۲۵ بهمن عدد ششصد هزار تا یک میلیون
نفر بوده است. از نظر شورا این آمار فوق محرمانه تلقی شده است!

آمار روزنامه کیهان ٣۰۰ تا ۴۰۰ نفر بود! و آمار فعالان جنبش سبز حداقل بین یک تا یک و نیم میلیون نفر در تهران بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!