برادر کشی ویا طراحی جنګهای بین دیوانه ګان قدرت برعلیه مردم؟

برادر کشی و طراحی جنګهای بین دیوانه ګان قدرت ومزدورانشان با مردم  و حمایتهای زرګری آنان شاید اکنون سیستم غارتګر راه خود را عوض کرده و تمایل دارد که مثلا مردم حاکم سرنوشت خویش باشند  و با برنامه یکی به نعل و یکی به میخ  دوطرف قضیه را ګرم نګه میدارد  اګر یادتان باشد  آنان با دراختیار داشتن  وسایل ارتباط جمعی  مرد افکن خودشان هرچه را که بخواهند بخورد مردم میدهند  چه در جنګ اول و دوم جهانی و چه بعداز  آن آنان براحتی از یک شیاد و یا قالتاق و یا حتی یک ابله و دیوانه یک مرد مقدس مردمی و رهبری عالیقدر بنا میکنند و از دیګری که شاید تمایل بیشتری به مردم و رفاه آنان دارد  یک دیو دوسر و یا یک خاین به تمام معنا  بعد هم با تبلیغات کوبنده خود مردم را آنچنان شست شوی مغزی میدهند که براحتی شب سیاه را روزی درخشنده  و تابان جلوه ګری مینمایند  بعد هم با طراحی برنامه های ضد انسانی خود برای بهره وری بیشتر همه را بجان هم میاندازند  و شور شوق کشتن و کشته شدن را بین مردم عادی ترویج میکنند. دیوانه ای بنام صدام را به ارش میرسانند و همه نوع وسایل جنګی و غیره را در اختیارش قرار میدهند وبعد هم به او چراغ سبزی نشان میدهد و مردک ابله را به سوی جنګ هدایت می کنند.

  شرکتهای بیمه  مواد مخدر و مواد منفجره آنان تجهیز میشوند و با آتش زدن به خرمن نفرت و تبلیغات وسیع دو ملت برادر را بجان هم میاندازند  و بطوریکه  عراقیان  بعضی از آنان  ایرانیان را مرتد و غیر مسلمان رافضی و برګشته از دین قلمداد میکنند و برای کشتن آنان  سراز پا نمی شناسند  بدین ترتیب شیعه از نظر آنان کافر با سنی از نظر اینان کافر بجان هم می افتند و دریای جنایت و خون و کشت کشتار برپا میکنند.  بعد هم با تردستی به دو طرف آنقدر اسلحه های مخرب میدهند که هیچ یک از آنان نتواند مثلا پیروز جنګ شود  آنچه بر جای میماند میلیونها کشته  زخمی و معلول و از دست دادن تریلیونها دلار برای ادامه جنګ و یک ملت خسته و ګرسنه و بیکار است  شرکتهای بیمه و اسلحه و مواد مخدر هم با جیب های پر ظاهرا از میدان بیرون میروند تا در جایی دیګر ګیر بدهند. اکنون هم قذافی نمونه دیګری از آن دست آموز شده ګان آنان است که با نهایت حماقت بر روی ملت خودش اسلحه ګرفته است وآنان را با کمک دیوانه ګانی نظیر خودش درو میکند   غرب هم که مشغول کاغذبازی و دست دست کردنها ست    آنان براحتی سرزمین زیبا ما افغانستان را به کشوری سوخته تبدیل کردند و یک مشت دیوانه قدرت  شهوت ثروت و خود خواه و تمامیت طلب بیسواد و مغرور را سلطه ګر کردند  با دادن اسلحه به دو طرف قضیه مردم مارا به برادر کشی وادار نمودند و زیربنای اقتصادی مارا از بین بردند و دعوای شرق و غرب و یا امپریالیت  سرمایه داری مثلا آزاد و امپریالیست مثلا کمونیست و سرمایه داری دولتی   را بجان مردم بینوای ما انداختند و دوطرف از هم کشتند و بستند و منفجر کردند.

  برای اینکه مثل آدمهای باشعور برای مذاکره و رای زنی قدرت نداشتند و تنها میګفتند که مرغ من یک پا دارد من درست میګویم و دیګران غلط   دیوانه مذهبی یا واقعی و یا متظاهر نظیر همان یزید و معاویه صدر اسلام  و یا جوانان بی ګناه شست شوی مغزی شده و تحت تاثیر تبلیغات کوبنده را بجان هم انداختند و بجای اینکه ریش سفیدان عاقل و فهمیده ای مشګل را حل کنند مرتب بر طبل جنګ کوبیدند و سهم غارتګران بین المللی را به نحو احس پرداختند.   تاکی مردم خاورمیانه بایست قربانی تمامیت خواهی و ظلم سلطه ګران و دزدان بین المللی با همراهی دزدان محلی و دیوانه ګان شهوت وقدرت دست نشانده آنان باشند؟  چرا مردم خاورمیانه مشګلات و ناراحتی های خود را به طریق ګفت ګو و بقول آنان دیپلوماسی حل نمی کنند و چرا رهبران خواست و رفاه و آسایش مردم را در نظر نمی ګیرند   شیوخ عرب که به غارت و عیش و عشرت مشغولند و مبارک هم که میګویند هفتاد میلیارد دلار ثروت دارد و باز که حساب بانکی جناب سرهنګ قذافی با سی میلیارد دلار بالانس یا موجودی بسته یا فریز شده است در صورتیکه مردم آنکشور برای ده دلار انګ میاندازند و برای خرید مصارف روزانه خود کمبود پولی دارند وګرنه تا کارد به استخوان مردم نرسیده باشند حاضر نخواهند شد بدون اسلحه جلوی توپ  تانک مسلسل و هواپیماهای جنګی بروند و کشته شوند.   یک مشت دزد و تمامیت خواه و فاسد و بی انصاف بین المللی برای داشتن ثروتهای نجومی ودر اختیار داشتن کل دنیا  خود را مجهز کرده اند تا از این طریق مردم را از بین ببرند و آنانی که می مانند برده و بره وار دنبال آنان بدوند و هرکاری که میخواهند بکنند  آنان نظیر هیتلر و استالین نیستند که بخواهند با نشان دادن قدرت نظامی خود و استفاده از آن جهان را بلع بفرمایند بلکه آنان از طریق دیګر تفرقه بیانداز و غارت کن  و بدست ګرفتن قدرتهای معنوی مردم  به از بین بردن آنان مشغول هستند  راهی تازه و روشی جدید تر.  دادن غذاهای مسموم  که به سرتان و چاقی و بیماریهای ګوناګون  منتهی میشود   تحریک مردم به ظلم و دزدی و فساد  و تحریک به خشم و نفرت   مثل ترس از کمونیست و یا اسلام   بی تفاوتی دستګاههای اداری و رشوه خوری و بیکاری و بی سرمایه ګی  و غارت سرمایه های کوچک و میدان دادن به دیوانه ګانی نظیر صدام  قذافی  و دیګران برای تاخت تاز واز بین بردن مردم و سرمایه هایشان از دست آورد های جدید استعمار و استحمار بین المللی است.

  و نمونه انجام این کارهای ناشریف  دادن اسلحه به طالبان والقاعده  و تحریک آنان به محو کمونیست  در کشور ما و یا تحریک صدام به حمله به ایران و نتایج اسف بار آن است  اکنون نوبت کل خاورمیانه است که به برادر کشی و از بین بردن سرمایه های ملی خود اقدام کنند و آنان هم ظاهرا با جنګ زرګری مشغول آوردن هیزم های بیشتر برای این آتش افروخته است  که ایکاش که رهبران خاورمیانه هم از خواب خرګوشی بیدار میشدند و برای خدمت به مردم خودکمر همت می بستند نه برای دزدی فساد غارت تمامیت خواهی و کشت کشتار های بیشتر و داشتن سرمایه میلیاردی بیشتر   و ایکاش اربابان اصلی آنان هم کمی انصاف و مروت داشتند و برای کسب منافع تریلیونی خود حاضر نمی شدند مردم ساده دل و بیګناه قربانی سادګی های خود شوند و یا انسان های ابله و مغرور وبی سواد دانش  مهره های دست چین شده آنان باشند و بر روی مردم بیګناه اسلحه بکشند؟   اکنون ما در چندین جبهه بایست بجنګیم  جنګ با جهل نادانی  با تعصب و غرور  با دزدی فساد   و با تمامیت خواهی   و بی شرمی  متاسفانه مذهبیون شیاد و متظاهر و سیاستمداران دزدی و نالایق  به همراهی  امپریالیست های دزد و جهان خوار و کمونیست های نظیر همانان مشغول از بین بردن تمامی انسانیت ها و دوستی ها شده اند و میخواهند دنیایی بسازند که یکسره در آن نفرت و بی تفاوتی حکمران باشد  نفرت از هم از مذهب های هم  از ملیت های هم و از نژادهای هم و نفرت از آن چیزهایی مصنوعی که آنان ساخته و پرداخته اند.   راه رهایی اتحاد  تساهل  ګفتګو  و قبول هم  و مدارا میباشد  نه جنګ که صلح؟ 

  مردم جهان سوم با هم متحد شوید  و با ګفتار و سیاست مشګلات را حل کنید  رهبران دزد خود را رها کنید و رهبری جمعی و ګروهی و با محدودیت زمانی داشته باشید که دیکتاتوری هرچند که خوب ملی و یا مردمی باشد  امکان تغییر و اشتباه را در خود دارد  زیرا بشر جایز خطا است و این در مورد دیکتاتور هم صدق میکند   نادرشاه افشار آن مرد قوی و خوب و آن فرزند رشید ایران  در آخر حتی چشمان فرزند خود رضا قلی میرزا را هم از کاسه بیرون کشید    این باید درسی باشد برای همه ما که دیکتاتور هرچند هم که ملی مردمی و خوب باشد  یک روز در اثر مرور زمان و کرنش های متملقان و اطرافیان دیوانه ای زنجیری خواهد شد   و مثال نادرشاه  رابرای همین آوردم که  پادشاهی که ایران را نجات داد بالاخره بدست سرداران خودش کشته شد   زیرا این خوی دیکتاتوری است که انسان خوبی را هم تبدیل به دیوانه ای زنجیری میکند  و خود را خدا و بی نهایت فرض میفرماید   به امید اتحاد و دوستی ملتهای خاورمیانه 

متاسفانه تحت شرایطی که برنامه ریزی شده   ما همه تمامیت خواه هستیم و همه میخواهیم شاه یا رییس جمهور و یا رهبر بشویم حرف ما حرف آخر است و همه ما همه دان هستیم؟ این یک عیب عمومی است که به عقاید هم احترام  نمی ګذاریم و مرغ یک پا دارد هستیم . میګویند انګلیسی ها به سرلشګر امیر طهماسبی چراغ سبز نشان دادند که قاجارها را کله پا کند . او ګفت که من با احمد شاه نان نمک خورده ام اینکار را نمی کنم.  رضا شاه یک افسر جوان بود که در اثر هوش و فرصت و یا شرایط دیګر خدماتی به ایران کرد ولی متاسفانه ګرفتار همان اشتباهی شد که همه ما هم می شویم  خوب اګر این درست باشد که هرکس بخواهد به ایران خدمت کند ابر قدرتها زیر آبش را میزنند  چه؟  رضا شاه با آلمانها رابطه خوبی داشت و… آقایانی که بر خاور میانه حکومت میکنند همه همان اشتباه را میکنند   همین جناب سرهنګ قذافی را تانک و توپ و هواپیما برای کشتن مردمش که اورا بعد از چهل یکسال نمی خواهند حمله میکند و از بی تفاوتی و بمن چه مردم جهان سو استفاده میکند؟  مګر او یک سرهنګ بیست هفت ساله بیش نبود که میګویند اکنون سی میلیارد دلار در یک حسابش دارد؟  تاریخ را نګاه کنید سرداران ایرانی با حیله خلفای عباسی علیه هم میجنګیدند ؟   مشګل ما تمامیت خواهی است و اینکه تنها فکر منافع شخصی خودمان هستیم و حتی اګر این منافع ملت مارا بباد دهد؟  آیا تنها خانواده پهلوی ثروتمند هستند  چرا سایر ایرانیان ثروتمند و یا مردم خاورمیانه ثروتمند برای مردم خود کاری نمیکنند  بیمارستان بسازند  مدرسه باز کنند  کارخانه ای تاسیس کنند  همه و یا بیشتر آنان دلارهای نقد را در بانکهای کفرستانها خواباینده  که باحتمال کافر ها آنقدر ابله نیستند که این سرمایه های مشروع و یا غیر مشروع را به بازکنندګان حسابها پس بدهند   . مردمی که برای مال دنیا آدم میکشند و دوستان خود را لو میدهند و غارت میکنند  مسلم است که از کشورهای پیشرفته عقب تر خواهند ماند؟  و به دریوزګی به دامان کشورهای مثلا پیشرفته میآیند.  

کسانی که ادعا دارند بایست مدارک رو کنند.   درمان درد ما همان انصاف محبت و دوستی و اتحاد است  و بس   اینکه دیګران را هم باندازه خودمان دوست داشته باشیم و به آنان احترام بګذاریم  نه اینکه تا دستمان به دم ګاوی بند شد زیر رو را غارت کنیم و به لجن مال کردن بیګناهان بپردازیم  و دو قورت نیم مان هم باقی باشد  . دروغګویی پز دادن بی انصافی   تمامیت خواهی بی احترامی به عقاید دیګران و… از بیماریهای مردم خاورمیانه بلکه جهان است  اینها بایست ریشه کن شوند ؟ مذهبیون شارلان که اعتقادی به خدا ندارند و به دین به چشم یک وسیله برای غارت مردم نګاه میکنند  . و از راه دین سرمایه های میلیاردی جمع میکنند در حالیکه حضرت مسیح شان یک اتاق نداشت که در آن بخوابد و اینطور که در فیلم ها نشان میدهند زیر سقف آسمان میخوابید.  ولی ګفت همدیګر را دوست بدارید  به هم کمک کنید و با هم مهربان باشید  کو ګوش شنوا؟  مولانا ګفت که بدترین ګناهان ګناه جهل و نادانی است .  ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار   ولی کو ګوش شنوا؟ بسیار خوب به زد خورد ها و سو استفاده ها ودزدیها و رشوه خواری ها ادامه بدهیم  تا که آید و چه شود  ؟

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!