بی‌نزاکتی دو دیپلمات در مقابل احمدی نژاد

محمدی زاده خطاب به حاضران گفت که نمی دانم چگونه ایشان با وجود مدرک
دکترای محیط زیست، در وزرات خارجه کرواسی کار می کند که این مطایبه با خنده
حضار روبرو شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!