تصاویر: رونمايي از توپ هويتزر 155ميليمتري

توپ هويتزر 155ميلي‌متري خودكششي چرخدار با حضور احمد وحيدي وزير دفاع، رونمايي شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!