نگاهی به ویرایش جدید منشور جنبش سبز

آینده جنبش سبز، موضوع بحث بسیاری از کارشناسان سیاسی، فعالان اجتماعی و گروههای معترض به حکومت ایران است. به تازگی ویرایش جدیدی از منشور جنبش سبز منتشر شد. هدف این منشور وحدت گروههای متعددی عنوان شده که با دیدگاههای مختلف، خود را بخشی از جنبش سبز می دانند. اما آیا دیدگاههایی که در ویرایش جدید این منشور مطرح شده، می تواند فراگیری جنبش سبز را بیشتر کند و اهدافش را روشن تر؟

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!