چرا رژیم جهل و جنون اسلامی سرنگون نمیشود

آقای فرامرز فروزنده در مصاحبه امروزشان در تلویزیون اندیشه با “ننه فاطمه حقیقت جو” ، ایشان از فواید وجود رژیم جهل و جنون اسلامی برای ایرانیان سخن گفتند که امروزه اگر مشاهده میشود که کشورهایی چون مصر و تونس در مدت زمان کوتاهی سرنگون میشوند همانا بدلیل وابستگی آنها به غرب میباشد در حالیکه این سناریو در مورد رژیم اسلامی در ایران بخاطرعدم داشتن چنین وابستگی صدق نمیکند و میبینیم که رژیم بخطر استقلالی که دارد همچنان پایدار مانده است. لطفآ پاسخ ذیل مرا به این “ننه اسلامی” برسانید.

در ابتدا باید بگویم که رژیم اسلامی بی کفایت درایران نه تنها ره اورد هیچگونه استقلالی برای ایران نبوده بلکه استقلال مملکت را دربسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی و ژئوپولیتیک دچار خسارات جبران ناپذیر کرده است. از نمونه های آن میتوان از دست دادن منافع ایران در خلیج فارس ، دریای کاسپین، ایزوله شدن در صحنه های سیاسی و اقتصادی بین المللی، از دست دادن اعتبارت جارت خارجی در بازارهای جهانی، نداشتن یک ارتباط بازرگانی سالم با دنیای خارج از کشور، تا آنجا که برای تهیه اهم مایهتاجات اولیه صنایع خود مجبور به استفاده از راههای غیر مجاز و غیر قانونی میباشد، نام برد. ولی در مورد اینکه چرا رژیم جهل و جنایت تا کنون سقوط نکرده است باید بگویم که این رژیم نوکر و پاپت قدرت های خارجی بوده که حدود ۳۲ سال است جاده را برای آنها جهت غارت کردن منابع طبیعی کشورمان صاف کرده است و به همین دلیل آنان همواره این رژیم را تحت همه نوع حمایت های خاص خود بخصوص حمایت استراتژیکی شان قرار داده اند و میدهند تا بتوانند به غارت های خود ادامه دهند، آنها حتی این خونخواران را در جنگ با جوانان آزادی خواه مان با انواع سلاح ها ی سرکوب و وسائل ضد شورش و جاسوسی مجهز کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که جوانان دموکرات و سکولار ایرانی سرکوب میگردند وایران بدست قشر روشفکر ملی گرا نمی افتد چون میدانند که اگر چنین شود نان کارتل های نفتی هم قطع میگردد. بالواقع جوانان ما معادلات سیاسی جهان غرب را بهم زده است چون برای منافع آنها یک نوع تهدید به حساب میایند. کشور های غربی با تمام ترفند های بکار گرفته شده کنترل مدیا، خرید خائنین ایرانی از ۱۸ تا ۸۰ سالگی ، مزدور پروری، برنامه ریزی های کوتاه و دراز مدت برای رژیم، تبلیغات سبز موسوی/کروبی، بکار گرفتن سازمان های حقوق بشری در اشاعه چنین پیغام ها، ایجاد برنامه های فرار مغز از کشور، و غیره جهت پدافند از رژیم جهل و جنون اسلامی، هنوز بر سر مساله ایران مانده اند. در حقیقت جوانان ما خواب را نه تنها از رژیم جنایتکار در ایران گرفته است بلکه خواب را برجهان غرب را هم حرام کرده اند. جهان غرب غیر از در اختیار قرار دادن کمکهای ملموس به رژیم از آخرین استراتژی خود، خرید زمان برای سگهای زنجیری خودشان در ایران استفاده میکنند تا این کفتارهای اسلامی بتوانند در فراغت خاطر نسل جوانان ما را ازپای در آورند، همان کاری که در عراق و افغانستان بکمک همین رژیم آدمکش انجام دادهاند و میدهند و بدینگونه است که در مدت زمان ۳۲ سال کمر به نابودی و کشتار جوانان و ایرانیان آزادیخواه و میهن دوست مان بدست جلادان خودشان، رژیم اسلامی در ایران بسته اند تاایران را از هر چه غیرت میهن پرستی و ملی گرایی است پاک کنند وضمن ایجاد یک رفرم در پیکر رژیم اسلامی ایران، سرزمین کوروش را تبدیل به سرزمین مشتی خرد باخته اسلامی مادریت بکنند (مسلمان آبدوغ خیاری، یعنی آنهایی که جرات باز کردن لای کتاب آسمانی شان را ندارند تا به محتوای ان پی ببرند، نماز نمیخوانند و اگر هم میخوانند معنی اش را نمیدانند چون اگر میدانستند دیگر ادامه به خواندن آن نمیکردند، …)،چرا برای آنکه اسلام مرز نمیشناسد و میهن پرستی را کفر میداند، خصوصیت ایدولوجیکی جامعه ای که برای کارتل های نفتی جهانخوار انگیزه ای میگردد که بخاطر بوجود آوردن آن در ممالک جهان سومی دست به هر جنایتی بزنند چون میدانند چنین گوهری چقدر میتواند برایشان ارزش داشته باشد گوهری که راه را برای غارت و چپاول بی مقاومت و به دردسر آنها از منافع ملی آن سرزمین باز نگه میدارد

Mansur Rastani, PhD
http://DefendingIranianDemocracy.blogspot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!