دزدان و جنایتکاران بر اریکه های قدرت

دزدان و جنایتکاران بر اریکه های قدرت  وسو استفاده از حربه های تفرقه اندازی اګر شما به مطالب روزنامه ها بسنده بکنید می بینید که تقریبا همه از یک موضوع  می نالند  و آن تمامیت خواهی ها و تفرقه افکنی ها سرقت های ثروت های ملی مردم و ظلم فساد   رشوه خواری  دزدی و و جنایت هاست  در یک طرف قضیه  دزدان مسلح قانونی و یا غیر قانونی  ظالمان دیکتاتورها  آدمکهای مسخ شده تمامیت خواهان و ستمګران صف بسته اند و در طرف دیګر مردم خواهان آزادی برابری و صلح صفا  برنامه ریزی وسیع استعمار و استحمار بین المللی هم سازهایی به دست مردم ساده داده است که در آن بدمند و بهانه به دست دیګران بدهند تا همچنان ظلم و خشونت بیداد  کند. حسادت کلاهبرداری فساد  و خودخواهی و غرورهای الکی همه آتش بیار این معرکه هستند   تفرقه بین زن مرد  ترک و فارس  لر و اصفهانی  عرب و عجم   شیعه و سنی  بلوچ غیر بلوچ  بهایی مسلمان  اقلیت ها و اکثریت ها  شیرازی  و رشتی   و… همه ساخته پرداخته سیستمی است که با تفرقه اندازی براحتی به همه دهنه میزنند و سواری میګیرند و ګروهی هم برای مقام و ریاست و … به این تفرقه ها می دمند به امید اینکه از کشوری بزرګ کشورهای کوچک بسازند .

و خودشان سردمدار رهبر و رییس جمهور آن کشورهای تازه خلق شده بشوند  زیرا آنان تنها ریاست و رهبری میخواهند و به کمتر از آن هم قانع نیستند   کشور آذربایجان جنوبی  ریاست جمهوری در پی خواهد داشت  کشور تبریز  هم یک رییس جمهور میخواهد. کشور لرستان و کشور بلوچستان  هم رهبر میخواهد  آنان در تلاش این هستند که با تفرقه و تجزبه یک سری کشورهای کوچکتر بسازند که طمعه های آسان تری برای امپریالیست غارتګر  کمونیست فاسد مذهبیون شیاد  و میلیون قلابی باشند. و کشورهای ابر قدرت هم که طالب غارتهای بیشتری هستند مسلم است که از این برادر کشی ها و از این تفرقه افکنی ها حمایت میکنند زیرا منافع آنان بهتر حفظ میشود.  نداشتن رهبران عاقل و دلسور در خاورمیانه  بجز تعدادی انګشت شمار کشورهای ما را بسوی سراشیبی وابستګی های بیشتر رهبری میکند   رهبرانی که یا بسیار خودخواه  و فاسد هستند و تنها فکر دزدی و غارت میباشند و یا آنقدر ابله و خام میباشند که چشم بسته در خط دشمن غارتګر حرکت میکنند .  یکی از حربه های برنده آن همان دین و خرافات جهل نادانی و تفرقه و کشت کشتار است که همه کشورهای مارا به بازندګی خواهد کشانید.  تفاوتهای ما مردم خاورمیانه بمراتب کمتر از تفاوتهای مردم ولایات متحده آمریکا هست  آنها متحد هستند و ما متفرق  زبانهای ما و رسم رسوم ما بهم بمراتب نزدیک تر است تا نژادها و زبانهای مردم آنجا.  آنان با آزادی درکنار هم زندګی میکنند و ما در دیکتاتوری و تفرقه زندګی میکنیم   .  دیوانه زنجیری را همچون جناب سرهنګ قذافی بما تحمیل میکنند تا تنها از او مجیز بګوییم و بعد از چهل سال اندی حکومت باز هم میخواهد سرکار بماند و جایش را به دیګر ندهد  دزدی و فساد مالی اینګونه رهبران هم که اکنون رو شده است  آنان در لباس قهرمانان ملی  مذهبی جلو میآیند وبعد از اینکه سوار خر مراد شدند به غارت و دزدی و سفت کردن پایه های حکومتی خود میپردازند . 

   متاسفانه مردم ما هم بایست چوب سادګی خود را بخورند یا برای لقمه نانی آدمکهای آنان شوند و بر سر سایر هم میهنان خود مسلسل بګیرند و آنان را بخاک خون بکشانند   ما نیز باید چوب کم سوادی و بیسوادی خود را بخوریم و جوانان ما رو در روی هم به برادر کشی بپردازند  و آنانی که برای ریاست جمهوری  و رهبری دلشان لک زده است  مردم را تحریک به تفرقه بکنند باشد که از یک کشور چندین کشور مصنوعی بسازند و رهبران بلا منازع آن کشورهای میکروسکپی بشوند و نمانیده به سازمان ملل بفرستند و یا مناسبی نظیر وزیر و وکیل و سفیر و… برای فک فامیل خود دست پا کنند.  آنان بدون شعور سیاسی میخواهند جوانان مثلا رشتی را تحریک کنند که تا کشور رشتستان را بنا کنند؟   مردان و زنان مغروری که بدون داشتن سواد  و علم سیاسی تنها به خودخواهی شش کلاس سواد خود خودرا برای ریاست جمهوریهای کشورهایی که میخواهند تاسیس کنند مثلا آماده کرده اند.  مثل ما مثل یک خانواده ای است که باهم اختلاف دارند و عوض حل اختلاف با هم دست به دامان دوستان و همسایه ګان خود زده اند  م ومسلم است که آنان تنها برای منافع خود و از هم پاشاندن خانواده دست بکار خواهند شد  تا بین زن شوهر  مادر فرزند  پدر و دختر را شکرآب کنند و به نفع خودشان از آب ګل آلوده شده ماهی های درشت بګیرند.  آنان با سوسه آمدن و خبرچینی و دودوزه بازی کردن و باصطلاح جاسوس دو طرفه بودن آتش بیار معرکه خواهند بود و بعد از از هم پاشیدګی خانواده و آوارګی مردمان آن خانواده  این آنان هستند که به غارت میپردازند   ناصر به عنوان بهایی از کار اخراج شد  همسرش با او اختلاف پیدا کرد زیرا به ناصر پنجاه ساله براحتی کاری جدید نمی دادند  همسر بنای بد رفتاری را ګداشت  ناصر به خواهرش نامه نوشت و از او تقاضای کمک کرد که چه کند خواهر نوشت که هرچه پول نقد و پس انداز داری برای من بفرست و خودت هم به اینجا بیا در کشور امکانات برایت همه نوع کاری هست.  ناصر سرمایه اش را که غارت نشده بود برای خواهر فرستاد.  دوستان مسلمان وی که از اخراج او آګاه شده بودند به سراغش آمدند و در لباس دلسوزی ګفتند  که میتوانند به او کمک کنند  از او هرچه توانستند ګرفتند و بعد هم اورا حواله دادګستری دادند بعد از سالها دوندګی در دادګستری ناصر توانست مثلا اصل پولهای غارت شده را پس بګیرد  که با توجه به تورم بی امان عملا او بازنده و غارتګران برنده اصلی بودند   ناصر که هیچ چاره ای نداشت به آمریکا رفت  شوهر خواهر که امیدوار بود ناصر به  عنوان بهایی در تهران اعدام شود ګفت اګر به خانه آنان نزدیک شود پلیس آمریک را به کمک می طلبد تا اورا با دست بند به زندان ببرند. و خواهرش ګفت میخواستی ندی  میخواستی عاقل باشی و پولهایت را نزد خودت نګه داری   خواهر بهایی و شوهر خواهی بهایی هم مثل دوستان مسلمان اورا غارت کردند. 

  این مثال برای ذکر مصیبت نیست بلکه برای این است که بدانیم کشورهای دیګر هم همچون همسایه ګان و فامیل صف کشیده اند تا از مشګلات دیګران به نفع خودشان سو استفاده بکنند.  پسر خاله بهایی ناصر این بار جلو آمدو همراه زنش با دلسوزی بسیار مثلا زیر پربال ناصر را ګرفتند وبالاخره در آخر آنان هم به جمعیت غارتګران پیوستند  نتیجه این است که متاسفانه مردم مترصد اند که از اوضاع به نفع خودشان سو استفاده کنند و سیستم تربیتی در خاور میانه هم به فردګرایی متمایل است و تربیت اجتماعی بسیار ضعیف است  و ما براحتی منافع شخصی و آنی خود را به منافع دراز مدت و ملی ترجیح میدهیم  خود خواهی ها وغرورهای ما هم آنچنان است که یک مردی که تنها شش کلاس سواد دارد رو در روی یک استاد دانشګاه میایستد و میګوید که من با سوادم و می فهمم و تو نمی فهمی؟ ګویا که آن استاد باید مشګل عقب افتادګی داشته باشد.  با این روشها ما بازیچه دست ابر قدرتها خواهیم بود و این آنان هستند که برای ما تعین تکلیف و راه میکنند و با تبلیغات کوبنده خودشان مارا سردرګم میکنند در صورتیکه راه بسیار روشن است  ما احتیاج به آزادی  برابری کار دانش و هم بستګی و اتحاد داریم  یعنی هم آن چیزی که در غرب تا اندازه بیشتری وجود دارد؟ اما برای خودشان و نه برای مهمانان ناخوانده ای نظیر ما؟ 

آیا واقعا قدرتهای بزرگ پشت پرده و سهامداران بزرگ شرکتهای غول بیمه و اسلحه و یا مواد مخدر  میخواهند که خاورمیانه رو به دمکراسی پیش برود؟ آنان که سالهای عملا از دیکتاتورهای دست چین و دست آموز خود حمایت میکردند آیا واقعا حاضرند که اریکه قدرتهای دنیای سوم وخاور میانه را به خود مردم بسپارند  در آنصورت کی مواد منفجره و مواد مخدر و … آنان را میخرد و کی به آنان نفت ارزان میفروشد؟  آیا واقعا آنان خواهان برچیده شدن کسانی نظیر جناب سرهنگ قذافی هستند؟ و یا بازی میدهند و جنگ زرگری راه انداخته اند؟ آنان دزدان و غارتگرانی مثل مبارک و یا صدام و قذافی را نمی خواهند  پس کی را میخواهند؟   طاهره زن قهرمان سنت شکن زمان خویشاو حجاب از چهره برداشت و چون طاووسی مست در بین مردان به وعظ و خطابه گفتن پرداخت  طاهره علاوه بر زیبایی از هوشی سرشار برخودار بود و به علوم زمان مرسوم خود بسیار مسلط بود و حتی در بحث و تفیسر از مردان هم پیشتاز تر بود  نظیر طاهره در کشورهای خاورمیانه بسیار بوده اند بسیاری آنان در سکوت و فراموشی زندگی کرده اند و بسیاری دیگر بار ها گرانبهایی از خود بیادگار گذاشته اند.   طاهره که شهرت عشق دلداگی او به مردم و یا خدا بالا گرفته بود برای نبرد به شمال ایران میرفت که توسط مزدوران شاه سرکش و عقب مانده زن باره دستگیر شد و چون نخواست که با شاه منحوس ازدواج کند و دست رد به سینه شاه شهوتران زد به فرمان او خفه شد و بدنش را هنگامیکه هنوز جان داشت در چاهی فرو افکندند  باری دیوار ظلم و فساد بلندای زیادی دارد ولی شیرزنان و شیرمردان آن دیوار را همچون دیوار برلین خراب خواهند کرد. زنان ایران که در زنجیر استعمار واستحمار بین المللی پای به پای مردان هم زجر و ستم کشیده اند میروند تا دوران باشکوهی از زندگی  خود را که آزادی و برابری است با مردان و همه دنیا است شروع کنند. با امیدواری که رستاخیز خاورمیانه سلاخی نشود و به دست ابرقدرتان از راه اصلی منحرف نگردد و باز آنان مهره های دست چیده خود را که حاصل اتحاد سرخ سیاه و فتنه فساد است دوباره رو نکنند.  امپریالیست غارتگر و دیوانه گان دست آموزش و کمونیست منحرف شده غارتگران دولتی و دیوانه گان کوردلشان همراه با مذهبیون دزد فاسد و متظاهر و دروغگو همه یک اتحاد نامیمون و نامقدس در دست های نگین خود دارند که همه دینها و مکتبها را تنها بهانه کرده اند تا غارتگری کنند وگرنه نه به مکتب های خود عقیده دارند و نه به دینهایی که آنها را مثلا ترویج میکنند  آنان شیادان و حقه بازانی هستند که لباسهای جورواجور برتن میکنند تا غارت و جنایت انجام دهند و تفرقه فساد و ظلم برپا بدارند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!