دو برادر و خواهرم اعدام شده اند

من دو تا داداش، یک خواهر، هفتا بچه محل، یازده تا همکلاس هنرستان و خدا میدونه چنتا دوست و رفیق و آشنا داشتم؛ تو چی داشتی؟

گرچه با اندکی و فقط اندکی اغراق، ولی ایندست استدلال بر حقانیت موضع سیاسی بنا بر تعداد قربانیان نظام پر برکت امری غیر عادی نیست و کمتر ایرانی است که در بحث های داغ مرسوم با آن روبرو نشده و یا راجع به آن نشنیده باشد.

سئوال من این است که اگر فرض بر صحت ایندست ادعاها گذاشته شود و نمونه هایی که من درآوردی بوده را استثنا قلمداد کرد که کم هم نبوده اند و با در نظر گرفتن سابقه استفاده از این شیوه:

آیا از دست دادن عزیز و یا عزیزان دلیل بر راست و درست بودن جبهه گیری سیاسی کنونی بازماندگان و داغدیده گان است؟

آیا استدلال ننه من غریبم باید همچنان جا و وزنی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران داشته باشد؟

آیا موضع هر آنکس و یا گروه که قربانی بیشتر داشته، وزین تر است؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!