پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۹

 

زنان سربلند و افتخار آفرین سرزمینم 

 

بــار دیگر در آستانه ی هشتــم مارس، روز جهانـی زن، قــرار داریم؛ روزی که به ويـژه در دهه های گذشته به همه ی کوشندگان راهبرابری زن و مرد، در سراسر دنیا، و به دولت ها و مسئولین امور کشورهای پیشرفته،  امکان توجه بیشتر به مسایل و کمبودهای زنان، این نیمی از جامعه ی بشری را، داده است. اما متاسفانه سال هاست که در کشور ما این روز همیشه با  سرکوب زنان آزادی خواه، و به ويژه اعضا ی جنبش برابری خواهانه زنان ایران، همزمان بوده است.


امسال نیز هشتم مارس، روز جهانی زن، وقتی برگزار می شود که شما زنان ایران در بدترین شرایط ممکن به سر می برید.جهانیان می بینند که فشارهای حکومتی بر شما به مراتب بیش از همه ی سی و دو سال گذشته است. خشونت های خیابانی،زندان… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!