اختلاف نظر رهبر ایران با فرزندش مجتبی

برپایه گفته یک منبع مطلع به “العربیه.نت” نیروهای امنیتی موسوی و همسرش زهرا رهنورد را در یکی از روزهای هفته های اخیر از منزل خارج کرده و به محل نا معلومی منتقل کرده اند. اما این مساله یک روز بیشتر به طول نمی انجامد و بار دیگر به منزل مسکونیشان باز گردانده می شوند.
در خصوص این بردن و آوردن دو دلیل مطرح است؛ اول این که موسوی و رهنورد را برای انجام تغییراتی در منزلشان به گونه ای که مناسب بازداشت آن ها باشد برای ساعاتی خارج کرده اند.
اما دلیل دوم به همان اختلاف نظر در هیات حاکمه ایران در خصوص نحوه برخورد با سران معترضان باز می گردد . بر پایه این خبر حکم قضایی برای بازداشت موسوی و کروبی صادر شده بود اما پس از انتقال موسوی و رهنورد به محلی نا معلوم بر پایه این حکم، بنا بر مصالحی دستوری از آیت الله خامنه ای برای بازگرداندن آن ها به منزل صادر می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!