نه امام زمانی، نه زمان امامی!

به هر سوی جامعه ایرانی که امروز بنگریم همه آرمانهای تخیلی و وعده های سرخرمنی که انقلاب اسلامی و بنیانگذاران آن به مردم ایران قول داده بودند امروز در قبر تاریخ جا گرفته اند و جز دفن ابدی و خواندن فاتحه ای برای آنها و نهایتا ساختن ایرانی نوین با مردمانی نوین در جهانی نوین انتخابی پیش روی ملت ما نمانده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!