شهیدا ن ژنده اند الله اکبر

یه روز توی شهر قم
مرکز بمب اتم

نزدیکیای حرم
اون حرم محترم

توی راه جمکران
پایگاه رهبران

تویه مرکز فساد
چند تا خمپا ره افتاد

چندین زن بیچاره
شد کشته و‌ آوره

ملّایی که میکرد صیغه
بعد از چندین دقیقه

گفتش بگیرید عزا
مجلس ختم و دعا

چند مفلس تریاکی
با کمال بی‌ باکی

راه افتادن توی شهر
گفتن الله اکبر

این شهیدان ژنده اند
ژنده و پاینده اند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!