“هيچ حيواني در طول تاريخ به اندازه رئيس يك دولت استكباري جنايت نكرده است”

محمود احمدي‌نژاد با بيان اينكه انساني كه دلش از عشق به خوبي‌ها، ارزش‌ها، خدا و انسان‌ها خالي شود بدتر از چهارپايان است، گفت: “كدام حيواني در طول تاريخ به اندازه رئيس يك دولت استكباري در ده سال اخير جنايت كرد؟ ”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!