بیا تا آتش افروزیم

بیایید تا آتش افروزیم و

تاج و تخت و منبر را

درون کوره اندازیم

بسوزانیم

نعلین و عبا و چارقت و چادر

و عمامه به روی آتش اندازیم

سپس گوییم

سرخیها از آن ما و

زردیها از آن شیخ و شاهان ستمگر باد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!